77606162(21)

info@apokafanar.com

فنر پیچشی

TORSION SPRING

فنر پیچشی

فنرهای کیپ و گامدار

فنرهای پیچشی فنرهایی مارپیچ بوده که گشتاور و یا نیروی دوار اعمال میکنند. دو انتهای فنر پیچشی به قطعات و اجزای دیگر متصل است و زمانی که این اجزا شروع به چرخش حول محور مرکزی فنر پیچشی میکنند، فنر سعی میکند که آنها را به سمت موقعیت اصلی برگرداند. فنرهای پیچشی هم میتوانند بصورت کیپ تولید شوند و هم گامدار، با این تفاوت که اصطکاک بین حلقه های فنر در نوع گامدار حذف شده است.

فنر دوقلو

فنرهای پیچشی دوقلو (Double Torsion Spring) شامل دو ست حلقه بوده که یک ست چپ گرد و دیگری راستگرد میباشد. این دو ست که به یکدیگر متصل هستند بصورت موازی عمل کرده و گشتاور کلی فنر دوقلو مجموع گشتاور اعمالی از جانب هر ست میباشد.

جهت اعمال نیرو

یکی از نکات مهم در مورد فنرهای پیچشی، جهت اعمال نیرو است. با توجه به اینکه با باز شدن فنر پیچشی قطر داخلی آن کاهش و طول آن افزایش مییابد، جهت اعمال نیرو میبایست به سمتی باشد که طی آن فنر بسته شود. محدوده قطر مفتول برای ساخت فنرهای فشاری آپوکا 2/0 تا 25 میلیمتر میباشد.

اولین تولید کننده فنر حلزونی و تسمه ای به شیوه مدرن در ایران

Unsplashed background img 2