77606162(21)

info@apokafanar.com

فنر فشاری

COMPRESSION SPRING

فنر فشاری

مفتولهای نورد شده

در حالیکه مفتولهایی با سطح مقطع مربع، مستطیل و یا مقاطع خاص دیگر میتوانند در ساخت فنرهای فشاری بکار بسته شوند، با این وجود مفتولهای با سطح مقطع دایره¬ای بدلیل در دسترس بودن و نیز سازگاری با ابزارهای کویلینگ(Coiling) متریال غالب هستند. معمولا زمانی که تغییر شکل و استحکام بیشتری مد نظر باشد از مفتولهایی با سطح مقطع مربع و یا مستطیل استفاده میشود.

فنر فشاری فرمدار

صرف نظر از متریال، مشخصه¬های اصلی برای معرفی و یا طراحی یک فنر فشاری عبارتند از: گام، تعداد حلقه های فعال و تعداد کلی حلقه ها، فرم دو انتهای فنر، کمینه ارتفاع فنر (Solid Height)، ارتفاع آزاد فنر و ابعاد محل جایگیری فنر. محدوده قطر مفتول برای ساخت فنرهای فشاری آپوکا 0/2 تا 40 میلیمتر میباشد.

اولین تولید کننده فنر حلزونی و تسمه ای به شیوه مدرن در ایران

Unsplashed background img 2